Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Premies voor BBT - BBK: waar staan we nu?

18-01-2016

Een stand van zaken met betrekking tot de beslissing van de Vlaamse regering van 11 december 2015 met betrekking tot het opschorten van de premies voor BBT - BBK en tot het principieel wijzigen van het KB attractiviteitsplan.  

Wat gebeurde er? In de schoot van de Vlaamse regering werd op 11 december 2015 naar aanleiding van de zesde staatshervorming, een voorontwerpbesluit genomen om: - de premies voor de bijzondere beroepsbekwaamheid of voor de bijzondere beroepstitels op te schorten in de instellingen waarvoor de Vlaamse overheid budgettair verantwoordelijk is. Het betreffen de zorginstellingen met  betrekking tot het ouderenbeleid en de categorale ziekenhuizen. - het koninklijk besluit over het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep principieel te wijzigen. 
De Nederlandstalige Kamer van de AUVB-UGIB-AKVB heeft via het perscommuniqué van de Vlaamse Regering kennis genomen van deze beslissing van de Vlaamse Regering. Zoals dit besluit werd geformuleerd en voorlag waren we hierover erg verontrust en was een akkoord gaan met deze maatregelen niet mogelijk.  
We wilden met klem protesteren en hadden verschillende vragen bij dit voorstel. 
Het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep werd destijds na talrijke onderhandelingen en via duurzaam overleg met de verpleegkundige sector en de betrokken middenveldorganisaties door Federaal Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Laurette Onkelinx op 22 juni 2010 ondertekend.  Het attractiviteitsplan is niet overal even perfect en vergt wellicht aanpassingen. Toch werd het binnen de sector erg positief en enthousiast onthaald. Na een jarenlange strijd voor en door verpleegkundigen werden immers eindelijk incentives en beslissingen genomen om het verpleegkundig beroep te stimuleren. Dit attractiviteitsplan heeft nog steeds het opzet om het beroep van verpleegkunde en de verpleegkundige zorg door verschillende beroepsbeoefenaars te promoten.  

Actie vanuit de Nederlandstalige Kamer van de AUVB. Na beraad binnen het bureau van de Nederlandstalige Kamer werd beslist om een open brief te schrijven gericht naar minister Vandeurzen en naar de Vlaamse Regering. (zie hier) In deze brief verwoordden we onze verbazing en onze ongerustheid over de gevolgen van de voorstellen van de Vlaamse Regering. We lieten verstaan dat we betrokken willen worden en voorstander zijn om via constructief en breed overleg tot een oplossing te komen die voor iedereen een win-win situatie kan inhouden. Als koepelorganisatie en als spreekbuis voor de beroepsorganisaties voor verpleegkundigen wil de AUVB niet enkel reageren maar waar mogelijk ook oplossingen aanbrengen en alternatieven formuleren. Hiervoor is echter een communicatie en betrokkenheid noodzakelijk. 
Onze open brief werd door het kabinet toch met enige verbazing onthaald. Onze felle reactie en verontwaardiging was niet verwacht. Het bureau van de Nederlandstalige Kamer werd daarom uitgenodigd op het kabinet Vandeurzen. Op 4 januari 2016 vond een onderhoud plaats met de kabinetchef Mevr. Cloet en de zorgambassadeur van Vlaanderen Mevr. Lon Holtzer. Vanuit de AUVB waren de voorzitter van de AUVB-UGIB-AKVB en de bureauleden van de Nederlandstalige Kamer van de AUVB aanwezig. Het gesprek verliep positief en constructief. Er werd naar elkaar geluisterd en men had begrip voor elkaars standpunten. Tijdens dit overleg heeft de AUVB het engagement genomen om een voorstel van krijtlijnen uit te werken om de verpleegkundige professie te positioneren in het toekomstig zorglandschap waarbij er rekening gehouden wordt met de toenemende gedifferentieerde zorgvragen.  Vanuit de AUVB hebben we ons ook geëngageerd om een afstemming te bereiken met de Waalse en Duitstalige collega’s om te komen tot een gecoördineerd plan.  Vanuit het kabinet werd beloofd om de problematiek verder met de AUVB te bespreken en de bezorgdheden van de AUVB-UGIB-AKVB op de agenda te plaatsen. Op 21 maart 2016 is een verder overleg gepland met het kabinet waarbij de AUVB al een stand van zaken op tafel zal leggen. 
Ondertussen kregen we de ontwerptekst toegestuurd van het voorstel van de Vlaamse Regering. We kregen ook van minister Vandeurzen een officieel antwoord op onze brief. We wensen bovendien te beklemtonen dat in het voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering ‘tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren’, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties wordt aangehaald dat:
- het voorstel enkel betrekking heeft op de domeinen waarover de Vlaamse regering bevoegd is. (dus niet op de andere bestaande BBT’s en BBK’s). - niet slaat op de verpleegkundigen die nu al beschikken over een BBT of een BBK. Het voorontwerp heeft betrekking op de nieuwe aanvragen. 

Besluiten. We kunnen besluiten met de vaststelling dat het onderhoud met het kabinet en de mogelijkheid voor de AUVB om een voorstel uit te werken een erg gunstig gevolg is van onze open brief. Terzelfdertijd dient ook de open houding van het kabinet hierin beklemtoont te worden.  Het engagement van de AUVB om in de komende maanden werk te maken van een voorstel zal met de verschillende beroepsorganisaties verder ontwikkeld worden. Betrokkenheid vraagt actieve inzet van de verpleegkundige beroepsorganisaties.  Zo kan het verpleegkundig beroep zich verder ontwikkelen en als een volwaardige partner aanzien worden.

bron: W.Decat Coördinator AUVB-UGIB-AKVB