MINISYMPOSIUM - IFIC - Functieclassificatie.

Het nieuwe loonmodel in de zorgsector...

IFIC.vzw werd opgericht in 2002, met als doelstelling om in nauwe samenwerking met de praktijk, experten en sociale partners een moderne functieclassificatie model uit te werken op basis van beschrijvingen, wegingen, klassenmodellen en inzichten in loonstudies, de organisatie van de betrokken sectoren en de opbouw van sectorale lonen. IFIC ondersteunt de sociale partners in het P.C. 330 nu ook bij de implementatie van de nieuwe functieclassificatie model.


Vanaf 01/01/2018 is een nieuwe functieclassificatie van toepassing voor alle werknemers in de federale gezondheidsdiensten: namelijk de ziekenhuizen, de thuisverpleging, de federale revalidatiecentra, de forensisch psychiatrische centra, de wijkgezondheidscentra en de diensten voor het bloed van het Rode Kruis. In elke instelling wordt een begeleidingscommissie samengesteld. In deze commissie zetelen de werkgever en enkele vertegenwoordigers van de werkgever, een procesverantwoordelijke die dit project in de instelling zal begeleiden, en vakbondsafgevaardigden. Op 30/04/2018 deelt de werkgever uw functietoewijzing mee aangevuld met alle informatie over uw huidige barema en u nieuw IFIC barema.

Als u de keuze maakt voor het nieuwe IFIC-barema (fase 1) dan wordt dit voor het eerst uitbetaald met uw loon van de maand juli 2018. Het nieuwe barema is echter al geldig vanaf 01/01/2018: de periode van januari tot en met juni wordt gecorrigeerd met uw loon van september 2018.

Indien u niet akkoord bent met uw nieuwe IFIC-barema, dan kan u bezwaar aantekenen gebaseerd op de objectieve redenen en binnen de procedure van intern beroep. U heeft tijd tot ten laatste 30/06/2018 om beroep in te dienen.

 

De VVIZV houdt de vinger aan de pols …

  •  VVIZV merkt op dat het overgrote deel van de verpleegkundige functies geclassificeerd zijn in IFIC – klasse 14. De differentiatie tussen HBO5 (A2) gebrevetteerde verpleegkundigen en (A1) Bachelor verpleegkundigen is niet geïntegreerd in het IFIC model. 
  • In de classificering zijn de functietermen soms anders omschreven in vergelijking tot de termen die in de praktijk gebruikt worden. Los hiervan blijken bepaalde functies te ontbreken in het IFIC model. VVIVZ formuleert twee bedenkingen: (1) het integreren van de ontbrekende functies zal leiden tot een versnippering en ondermijning van het IFIC-model. (2) Een ziekenhuis kan de ontbrekende functies via een eigen methodiek classificeren binnen IFIC.
  • Enkele Verpleeg-, medisch-technische functies met name de gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam binnen de setting spoed, intensieve zorgen en operatiekwartier zitten in IFIC - klasse 15. VVIZV stelt vast dat dit een beperkte groep is in vergelijking tot de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor verpleegkundige gedefinieerd in het KB 27 september 2006 (BBT/BBK). Los van het feit dat rekening gehouden is met de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen, adviseren we om rekening te houden met de lijst van BBT of BBK en de voorwaarden af te toetsen om deze te eveneens te schalen in klasse 15 onder een generalistische functie (BBT en/of BBK). Eveneens merken we op dat wie werkzaam is als intensieve zorg verpleegkundige en deze functie dus uitoefent geclassificeerd is binnen IFIC – klasse 15. Er wordt gekeken naar de functie en geen rekening gehouden met het behaalde BBT intensieve zorgen. Gezien de gespecialiseerde setting betreurt VVIZV deze oppervlakkigheid. Eveneens merken we op dat verpleegkundigen die een premie BBT/BBK nog niet kunnen instappen in het nieuwe IFIC – functieclassificatie. Er heerst onduidelijkheid over de planning wanneer dit wel mogelijk zal zijn. 
  • VVIZV stelt vast dat bovenstaande differentiatie en specialisatie niet overeenstemt met de visie van Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, die de meerwaarde van de BBT en BBK in vraag stelt. Dit leidt tot hyperspecialisatie waardoor de verpleegkundigen minder polyvalent inzetbaar en minder mobiel zijn, gezien zij vaak gebonden zijn aan een bepaalde afdeling of doelgroep.
  • Het totale kostenplaatje voor IFIC in de federale private sectoren bedraagt 395 miljoen euro. De federale overheid heeft voor een eerste fase in 2018 65 miljoen vrijgemaakt. Voor de volgende stappen hebben we de toezegging van 15 miljoen extra in 2019 en nog eens 15 miljoen in 2020. Tegen 2020 hebben we dus jaarlijks 95 miljoen ter beschikking van de 395 miljoen euro die nodig is om IFIC helemaal te implementeren in de federale private sectoren. VVIZV betreurt deze onduidelijkheid.

Meer informatie:

https://www.if-ic.org/nl

Voor vragen of opmerkingen:

Verwijzen we u graag door naar de begeleidingscommissie, personeelsdienst en vakbondsafgevaardigden binnen uw setting.